7 - Đinh chính cho tập 1 - (BBT) - SRTKL2: 42

Đính chính
“Sinh ra trong khói lửa” tập I

refont.com - Glitter textrang 52: Chú thích ảnh xin đọc là: “Bạn Y Hòa và bác Y Wang”. Và dòng cuối của trang xin đọc là: “ Mẹ của Y Hòa - Bà Y Wang”.

• Trang 330: Chú thích ảnh xin đọc là: “Thầy Chiêu, thầy Trần Hữu Thanh (ngồi hàng sau bìa trái) cùng thầy Côn (đội mũ cối ngồi giữa hàng sau cùng) và trung đội 5 Quyết thắng (khóa 8) trước cây đa Bác Hồ trồng trên đồi Vật Lại (Hà Tây), hè 1970”.

• Trang 332: Bỏ dòng “Phan Thu Lương (khóa 3) và Phạm Gia Lương (khóa 2)”.

• Trang 345: Dòng thứ nhất dưới lên, xin đọc là: “72/10 Trần Quốc Toản, Q3...…”

• Trang 380: Trong phần đóng khung nhắn tin của Ban Biên tập (dòng 5 và 6 dưới lên) xin đọc là: “bác Huỳnh Kim Trương – ba của Anh hùng liệt sĩ Huỳnh Kim Trung”.

 

Thành thật xin lỗi gia đình bác I Wang, gia đình bác Huỳnh Kim Trương cùng toàn thể thầy, cô và bạn đọc!

 

BAN BIÊN TẬP