K7 gặp mặt...dài dài

Start:     Sep 14, '08
Location:     Đồ Sơn, Hải Phòng.

...K7 “nổi chứng” kéo nhau ra tận Đồ Sơn gặp mặt. Chuyện đổi gió tưởng đâu chỉ là địa điểm, hóa ra nó mới cả nội dung, phong cách...
...từ TP.Hồ Chí Minh Vũ Anh, Đắc Hòa và Khôi “mì”, mỗi người mỗi cách tụ về Đồ Sơn...
(Khắc Việt)


Xem bài viết:
1. Tuần nhiều "sự kiện" - Kiến Quốc, 21/9/2008 tại "Blog Út Trỗi".
2. TIẾP TUẦN NHIỀU "SỰ KIỆN" - Khắc Việt, 21/9/2008 tại "Blog Út Trỗi".