K4 Gặp mặt Xuân 2007

Start:     Mar 10, '07
Location:     Cửu Long Sơn trang, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Tây.
Riêng các bà thì nên điểm tên cho mọi người biết. Từ trái qua phải: bà Mạnh Dũng, bà Chí Quang, bà Nhân ve, bà Thanh bọ, bà Thịnh cá, bà Chấn Định, bà Tương Lai và bà Trần Hà. Có hai cháu ở trong ảnh, cháu nhỏ là của Tự Thành và cháu lớn của Việt Hồng.
...34 Trỗi,... Tám bà phu nhân và hai cháu. Tổng cộng 44 người...
...Ăn trên nhà sàn, ngồi phệt. Mọi người nói đủ các thứ chuyện, rất vui vẻ và hài lòng...Xem:

1. Gặp mặt Xuân 2007 - Hữu Thành.
2. Kế hoạch cuộc gặp mặt Xuân hàng năm vào 10/3 - Hữu Thành.