K8 HN có buổi gặp gỡ bạn Trỗi

Start:     Jul 16, '08 6:00p
Location:     19 Hoàng Diệu HN
gặp Vũ Chính Liêm từ CHLB Đức về và Nguyễn Thành Điềm từ Đà nẵng ra
...Vũ Chính Liêm từ CHLB Đức về và
Nguyễn Thành Điềm từ Đà Nẵng ra...Xem:

1. Gặp Vũ Chính Liêm - Út Trỗi.