Viện trợ quân sự - HaMeoK6
Mới sưu tầm được 1 bài, gửi ae xem chơi cho biết.

Qua 20 năm - từ năm 1955 đến 1975 - Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa anh em đã viện trợ cho Việt Nam tổng khối lượng hàng hóa là 2.362.581 tấn; khối lượng hàng hóa quân sự trên quy đổi thành tiền, tương đương 7 tỉ rúp.gồm nhiều chủng loại vũ khí, đạn dược và phương tiện chiến đấu, cụ thể theo bảng số liệu sau:

Phân loại Đơn vị tính Liên Xô Trung Quốc Các nước XHCN khác
Súng bộ binh khẩu 439 198 2 227 677 942 988
Súng chống tăng khẩu 5 630 43 584 16 412
Súng cối các loại khẩu 1 076 24 134 2 759
Pháo hỏa tiễn khẩu 1 877 290 -
Pháo mặt đất khẩu 789 1 376 263
Pháo cao xạ khẩu - 3 229 614
Bộ điều khiển bộ 647 - -
Bệ phóng tên lửa chiếc 1 357 - -
Đạn tên lửa quả 10 169 - -
Tên lửa SA 75M quả 23 - -
Đạn tên lửa VT 50v quả 8 686 - -
Tên lửa Hồng Kỳ e - 1 trung đoàn -
Tên lửa S125 e 2 trung đoàn - -
Đạn tên lửa K681 quả 480 480 -
Máy bay chiến đấu chiếc 316 142 -
Tàu chiến hải quân chiếc 52 30 -
Tàu vận tải hải quân chiếc 21 127 -
Xe tăng các loại chiếc 687 552 10
Xe vỏ thép chiếc 601 360 -
Xe xích kéo pháo chiếc 1 332 322 758
Xe chuyên dùng chiếc 498 6 524 2 502
Phao cầu bộ 12 15 13
Xe máy công trình chiếc 100 3 430 650
Ống dẫn dầu bộ 56 11 45
Thiết bị toàn bộ bộ 37 36 3


Đăng lại bài sưu tầm của Hà Mèo
(đã đăng tại „Blog Út Trỗi”: Chủ nhật, ngày 09 tháng ba năm 2008)