Photobucket - nvtk6

http://s265.photobucket.com/albums/ii228/nvtk6/

Ảnh NVTK6 tại Photobucket

Lưu ý: Password ở đây đã thay đổi - các kí tự vẫn như cũ, nhưng có 2 kí tự phải viết Hoa - cũng dễ suy đoán thôi vì chỉ cần viết theo đúng như ngữ pháp là được. Nếu cần thì viết email hỏi