Tự sướng 6(ĐC sưu tầm trên NET)

Cưa ngọn cây, ai ngờ bị cây chơi lại.


Mèo rũ nước được quay chậm.
Chưa kịp hành nghề đã bươu đầu.