HỎI TRỜI

TRỜI CŨNG TẮC TỴĐóng
Bắc thang lên hỏi ông Trời:
"Vung tiền cho gái có đòi được chăng?"
Trời cười hềnh hệch mà rằng:
"Thiên Đế thì cũng là thằng đàn ông
Cũng thèm hú hý, lòng thòng
Cũng tốn châu báu mua lòng gió trăng...
Tao còn đành chịu cắn răng
Huống hồ là lũ cà tàng chúng bay!"

Nghe trời nói, ngẫm mà hay
Tự dưng ai chẳng cho ai bao giờ!


                              Trần Hạnh Thu