Hình ảnh 4

HÌNH ẢNH 4

(Đại Chúng sưu tầm trên NET)


Nhận xét:
Quắc mắt coi khinh ngàn lực sĩ
Cúi đầu làm ngựa cõng nhi đồng


Lỗ Tấn

HÌNH ẢNH 4

 
(Đại Chúng sưu tầm)                                

                                  (Lấy trên g+)

                      (Lấy trên Net)                                          Nhận xét:

                                                     Quắc mắt coi khinh ngàn lực sĩ
                                                     Cúi đầu làm ngựa cõng nhi đồng


                                                                                       Lỗ Tấn