Thăm Vương quốc Anh. Tập 3. và 4.

Tập 3: Miền Trung nước Anh

Tập 4: Edinburg - thủ phủ Scottland