Hình ảnh (3)

HÌNH ẢNH 3

(Đại Chúng sưu tầm)(Lấy trên G+)
Nhận xét:
 • Bé nhưng mà bé hạt tiêu
  Bé cay, bé đắng, bé xiêu lòng người
 • Chồng chúa vợ tôi
 • Chồng sang được vợ đi dày
  Vợ ngoan chồng được tối ngày cậy trông
 • Chồng lớn vợ bé thì xinh
  Vợ lớn chồng bé ra tình chị em
 • Chồng ta áo rách ta thương
  Chồng người áo gấm xông hương mặc người
 • Dù ai cho bạc cho vàng
  Chẳng bằng trông thấy mặt chàng hôm nay
 • Dù chàng năm thiếp bảy thê
  Cũng không tránh khỏi gái xề này đâu
 • Vợ chồng là nghĩa cả đời
  Ai ơi chớ nghĩ những lời thiệt hơn
 • Xấu xa cũng thể chồng ta
  Dù cho tốt đẹp cũng ra chồng người
 • Đã có một lượt thì thôi
  Lượt này lượt khác người đời khen chê
 • Chồng người đi ngược về xuôi
  Chồng tôi nấp bếp thò đuôi ra ngoài
 • Ăn lắm thì hết miếng ngon
  Nói lắm thì hết lời khôn hóa rồ
(Ca dao tục ngữ Việt Nam)

Nhận xét:

 • Công cha như núi thái sơn
  Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
  Đời đời thờ mẹ kính cha
  Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con
 • Lên non mới biết non cao
  Nuôi con mới biết công lao mẫu từ
 • Con dại cái mang
 • Mẹ nào con nấy


(Ca dao tục ngữ Việt Nam)


HÌNH ẢNH 3

(Đại Chúng sưu tầm) 
                           (Lấy trên g+)
                                                   -Bé nhưng mà bé hạt tiêu
                                                    Bé cay, bé đắng, bé xiêu lòng người         
                                                   -Chồng chúa vợ tôi
                                                   -Chồng sang được vợ đi dày
                                                     Vợ ngoan chồng được tối ngày cậy trông
                                                   -Chồng lớn vợ bé thì xinh
                                                     Vợ lớn chồng bé ra tình chị em
                                                   -Chồng ta áo rách ta thương
                                                     Chồng người áo gấm xông hương mặc người
                                                   -Dù ai cho bạc cho vàng
                                                    Chẳng bằng trông thấy mặt chàng hôm nay
                                                  -Dù chàng năm thiếp bảy thê
                                                    Cũng không tránh khỏi gái xề này đâu
                                                  -Vợ chồng là nghĩa cả đời
                                                    Ai ơi chớ nghĩ những lời thiệt hơn
                                                  -Xấu xa cũng thể chồng ta
                                                   Dù cho tốt đẹp cũng ra chồng người
                                                 -Đã có một lượt thì thôi
                                                   Lượt này lượt khác người đời khen chê
                                                 -Chồng người đi ngược về xuôi
                                                  Chồng tôi nấp bếp thò đuôi ra ngoài
                                                 -Ăn lắm thì hết miếng ngon
                                                   Nói lắm thì hết lời khôn hóa rồ
                                                                                 (Ca dao tục ngữ Việt Nam)

     (Lấy trên g+)
                                                                                                                                                       Nhận xét:

                                                 -Công cha như núi thái sơn
                                                   Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
                                                   Đời đời thờ mẹ kính cha
                                                   Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con
                                                 -Lên non mới biết non cao
                                                  Nuôi con mới biết công lao mẫu từ
                                                 -Con dại cái mang
                                                 -Mẹ nào con nấy


                                                                              (Ca dao tục ngữ Việt Nam)