Ảnh tang lễ Huỳnh Hồng


Ảnh: Kiến Quốc, Phúc Cần K5

...ra Cây Sứ uống rượu nhớ bạn