Thăm thầy Soạn


Minh Nguyen 16 tháng 5/2020 lúc 11:56 ·
Thăm thầy sau covy, thấy thầy âm tính là mừng.

Nguyễn Kim Hồ 16 tháng 5 lúc 20:02 ·
Hôm nay 16/5/2020, đại diện k6, k8 Nguyễn Văn Trỗi Đà Nẵng cùng nhóm bạn k6, k8, k9 từ Hà Nội vào đến thăm thầy Soạn sau mấy tháng tránh dịch Côvid-19.
Có trò sau 50 năm nay mới gặp lại thầy và gặp lại bạn.
Tình thầy trò ở tuổi U70-U90 thật là đẹp !

Nhóm bạn k6, k8, k9 Trỗi Hà Nội - Đà Nẵng - Tp Hồ Chí Minh thăm thầy Soạn.

Thầy trò k6 Trỗi Đà Nẵng gặp lại bạn Trọng Quang sau 50 năm.

Thầy trò nâng ly mừng hội ngộ sau những tháng ngày thực hiện gián cách xã hội vì đại dịch Côvid-19 !

Thầy trò k6 Trỗi

Thầy Soạn và trò Trọng Quang sau 50 năm gặp lại

Sau 50 năm, nay chúng tôi được gặp lại
K6 với thầy.