Nhà hàng "Việt Bắc Gió Ngàn"

Rating:★★★★★
Category:Restaurants
Cuisine: Asian
Location:33 Kim Mã Thượng, Hà Nội. Điện thoại: 22155584Quán Trỗi


Hữu Thành, Tương Lai và Chu Thành

của anh Chu Thành k1


Xem:
Chu Thành và tiệm Việt Bắc Gió Ngàn - HữuThành, 17/9/2007, Blog K4