Ông Địa
ÔNG ĐỊACục đất có được chút màu bôi
Bôi mình xanh đỏ, tô mắt môi
Gấp miếng giấy bồi phe phẩy quạt
Kiếm chỗ thâm trâm đặt đít ngồi

Kiếm chỗ thâm trầm đặt đít ngồi
Khỏe re ông Địa được thăm nuôi
Khỏi cần làm lụng mà no béo
Phạch bụng nghênh nhòm tít mắt cười
Phạch bụng nghênh nhòm tít mắt cười
Quyền cao chức cả, thế mà thôi
Ai dám khinh ông là cục đất
Cũng người, cũng ngợm, cũng như Trời

Cũng người, cũng ngợm, cũng như Trời
E nỗi thằng Dân lúc thất thời
Cáu ông, nó quẳng vù thiên lý
Bay trúng bệ thờ, nát rã rời!