NSND PHẠM KHẮC

"MÊ CÔNG KÝ SỰ"

(Tưởng nhớ NSND Phạm Khắc)

Mùa thu lá rụng, phải rồi

Ông vàng chưa úa mà rơi mới buồn!

Làm người tạc đá ghi non
Xông pha góp được một hòn sử xanh
Bôn ba vó ngựa tung hoành
Ông thành dũng sĩ, ông thành chiến công!

"Mê công ký sự" vừa xong
Vang lừng bỏ lại, ông dông suối vàng...

Cuộc đời, được vậy, là sang!ĐỌC THÊM:

Phạm Khắc

- Bách khoa toàn thư mở Wikipedia