Thị phi

THỊ PHISống là có một cuộc đời
Cuộc đời là chỗ chứa lời thị phi
Thị phi vì nỗi sân si
Sân si là tại vô tri, mê lầm
Mê lầm khiến hóa tham lam
Tham lam gây chuyện nhân tâm bạc tình
Bạc tình ghen ghét tận tình
Tận tình gạn nhục, khơi vinh con người
Con người chập chững thôi nôi
Thôi nôi chóng lớn thành đời thị phi
Thị phi buồn bã cười khì
Cười khì sinh ký, tử qui, vô thường
Vô thường nên mới xót thương
Xót thương nên mới vấn vương: sống là...
Sống là một khúc du ca...

Du ca là để ba hoa nỗi niềm
Nỗi niềm vòi vĩnh con tim
Con tim mò mẫm đi tìm mê tơi
Mê tơi rồi cũng hết đời
Hết đời là hết những lời thị phi
Thị phi buồn bã cười khì...
.....
 

THỊ PHI

Sống là có một cuộc đời
Cuộc đời là chỗ chứa lời thị phi
Thị phi vì nỗi sân si
Sân si là tại vô tri, mê lầm
Mê lầm khiến hóa tham lam
Tham lam gây chuyện nhân tâm bạc tình
Bạc tình ghen ghét tận tình
Tận tình gạn nhục, khơi vinh con người
Con người chập chững thôi nôi
Thôi nôi chóng lớn thành đời thị phi
Thị phi buồn bã cười khì
Cười khì sinh ký, tử qui, vô thường
Vô thường nên mới xót thương
Xót thương nên mới vấn vương: sống là...
Sống là một khúc du ca...

Du ca là để ba hoa nỗi niềm
Nỗi niềm vòi vĩnh con tim
Con tim mò mẫm đi tìm mê tơi
Mê tơi rồi cũng hết đời
Hết đời là hết những lời thị phi
Thị phi buồn bã cười khì...
.....


                               Trần Hạnh Thu