Hình ảnh

(Lấy từ photphet.blog)


Nhận xét 1:

Em ngồi nhõng nhẽo với ông bà
Phạm thượng gì đâu mấy anh la
Sùng bái, thôi đi, trò kỵ húy
Kính lễ, xưa rồi, thói nho gia!Nhận xét 2:
- Nữ sĩ Hồ Xuân Hương:

"Anh đồ tỉnh, anh đồ say
Sao anh ghẹo nguyệt giữa ban ngày?
Này này chị bảo cho mà biết
Chốn ấy hang hùm chớ mó tay"


- Nhà nho Phạm Đình Hổ:

"Này ông tỉnh, này ông say,
Này ông ghẹo nguyệt giữa ban ngày!
Hang hùm ví bẵng không ai mó
Sao có hùm con ẵm chốc tay?"- Sĩ phu Cao Bá Quát:

"Trước đã mắc lừa cùng cái vịt
Sau lại thẹn thùng với con công
Sự đâu có sự lạ lùng
Ô tướng quân cùng mao đông chủ
Sách có chữ "âm dương đào trú"
Thay hóa công mà đúc lấy nhân tài
Càng già càng dẻo càng dai..."


Nhận xét 1: THIẾU NỮ NGỦ NGÀY

Mùa hè hây hẩy gió nồm đông
Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng
Lược trúc biếng cài trên mái tóc
Yếm đào trễ xuống dưới nương long
Đôi gò bồng đảo sương còn đậm
Một lạch đào nguyên suối chửa thông
Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt
Đi thì cũng dở ở không xong.

Hồ Xuân Hương

Chú thích:
+ Nương long: chỉ ngực thiếu nữ.
+ Bồng đảo, đào nguyên: nơi cõi tiên,
ngụ ý vẻ đẹp thanh tân của người thiếu nữ,
Nhận xét 2:

- Đang cơn nắng cực đói lòng thay
Thết đãi, ơn cô có bụng này
Giờ biết lấy gì mà tạ lại?
Xin quì hai gối chống hai tay!

Trạng Quỳnh- Hôm qua lên núi hái chè
Gặp thằng phải gió nó đè em ra
Em van nó cũng chẳng tha
Nó đem nó nhét "mả cha" nó vào.

Khuyết danhHÌNH ẢNH 5


                                                                                                               (Lấy từ photphet.blog)

                         Nhận xét 1:
                                        Em ngồi nhõng nhẽo với ông bà
                                        Phạm thượng gì đâu mấy anh la
                                        Sùng bái, thôi đi, trò kỵ húy
                                        Kính lễ, xưa rồi, thói nho gia!
                         Nhận xét 2:
                                       -Nữ sĩ Hồ Xuân Hương:
                                          "Anh đồ tỉnh, anh đồ say
                                           Sao anh ghẹo nguyệt giữa ban ngày?
                                           Này này chị bảo cho mà biết
                                           Chốn ấy hang hùm chớ mó tay"
                                         Nhà nho Phạm Đình Hổ:
                                           "Này ông tỉnh, này ông say,
                                            Này ông ghẹo nguyệt giữa ban ngày!
                                            Hang hùm ví bẵng không ai mó
                                            Sao có hùm con ẵm chốc tay?"
                                        -Sĩ phu Cao Bá Quát:
                                            "Trước đã mắc lừa cùng cái vịt
                                              Sau lại thẹn thùng với con công
                                              Sự đâu có sự lạ lùng
                                              Ô tướng quân cùng mao đông chủ
                                              Sách có chữ "âm dương đào trú"
                                              Thay hóa công mà đúc lấy nhân tài
                                              Càng già càng dẻo càng dai..."
                                                                                                                         (Lấy từ photphet.blog)

                           Nhận xét 1:  THIẾU NỮ NGỦ NGÀY

                                               Mùa hè hây hẩy gió nồm đông
                                               Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng
                                               Lược trúc biếng cài trên mái tóc
                                               Yếm đào trễ xuống dưới nương long
                                               Đôi gò bồng đảo sương còn đậm
                                               Một lạch đào nguyên suối chửa thông
                                               Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt
                                               Đi thì cũng dở ở không xong.

                                                                               Hồ Xuân Hương
                                    Chú thích: +Nương long: chỉ ngực thiếu nữ.
                                                    +Bồng đảo, đào nguyên: nơi cõi tiên, ngụ ý vẻ đẹp
                                                      thanh tân của người thiếu nữ,
                                      
                           Nhận xét 2: 
                                              -Đang cơn nắng cực đói lòng thay
                                                Thết đãi, ơn cô có bụng này
                                                Giờ biết lấy gì mà tạ lại?
                                                Xin quì hai gối chống hai tay!

                                                                               Trạng Quỳnh

                                               -Hôm qua lên núi hái chè
                                                Gặp thằng phải gió nó đè em ra
                                                Em van nó cũng chẳng tha
                                                Nó đem nó nhét "mả cha" nó vào.

                                                                                 Khuyết danh