K5 phía Bắc họp mặt truyền thống "45 năm nhập truờng, 40 năm nhập ngũ"

Start:     Dec 25, '10 10:00a
Location:     Bia hơi Hải Xồm 23 Nguyễn Đình Chiểu

...
Quân số k5: 44 đ/c về dự... Nhiều bạn vắng mặt lâu cũng có mặt: Công Toan “Ba Vi bo vang”…Quá là vui!...


Xem: