Tôi mới xem lại email chung của K6, thấy từ 30/11 đến 25/12 có 9 thư gửi đến từ các địa chỉ email khác nhau (có 3 cái có vẻ của ai đó K6 là tienvu@dussmann.com, binh.pham@dussmsnn.vn, chinh.bui@dussmann.vn) đều có vấn đề: 1 tập tin (51KB) gửi kèm có virus, chữ viết thì không theo mã Unicode (kiểu như "7ÀỳÔl'ˆ°5u}ỹ,Œỏõf$OÂœÚGđù^6Ơˆnv“\ðz"ạơˆ—Xớơqo ..." - hình như TCVN-3 - đã thử nhưng không chuyển đổi được"). Phải chăng các bác phàn nàn "... khó gửi bài, gửi ảnh quá?" là cái này? TTh