C11 gặp mặt cô Thục từ miền Nam ra

Start:     Dec 12, '09 3:00p
Location:     Quán cà phê vườn đối diện Bộ Ngoại giao - HN


- Hàng đứng, trái qua: KQ, chị Minh k2, chị Hoà k2 (chị Hoàng Tam Ngọc), Việt Anh k8, Mẫn, Hồng Hà k8 (em Xuyên), Việt Hoa, Việt Liên k8, Minh Tâm k4, Tưởng Hoài Nam k3, Xuyên.
- Hàng ngồi: chị Võ Hoà Bình k3, Hoàng Minh Châu k3, Kim Nhu k3, cô Thục, chị Thái k2, Thu Hà k7 (em Hoa).

Xem bài viết: Hà Nội chiều thứ 7 - Kiến Quốc, 12/12/2009, Blog K5