Ảnh ghép của Hà Mèo

Vài tấm hình ghép quá khứ và hiện tại để anh em mình xem và so sánh cho vui

 
Thanh Trung 1965-1969-2007
Thanh Trung 1965-1969-2007
Quảng tiều 1970-2007a
Quảng tiều 1970-2007
 
Phúc lồi 1971-2007
Phúc lồi 1971-2007
Hoàn bệu 1971-2007a
Hoàn bệu 1971-2007
Hồng lồi 1971-2007a
Hồng lồi 1971-2007
Hòa còm 1970-2007
Hòa còm 1970-2007
Anh Minh 1970-2007b
Anh Minh 1970-2007
Hà mèo 1967-2007a
Hà mèo 1967-2007
Đăng Sơn 1970 - 2007
Đăng Sơn 1970 - 2007
Thắng Biêu 1972 - 2007
Thắng Biêu 1972 - 2007
Biên 1970 - 2007
Biên 1970 - 2007
Thắng Híp 1965 -2007
Thắng Híp 1965 -2007
Thái bò 1965-2007
Thái bò 1965-2007
Ảnh cũ 1971
Ảnh cũ 1971