Bạn Trỗi hội ngộ ở Qui Nhơn - Bs Hoc

Start:     Apr 20, '09
Location:     TP Qui Nhơn


Nguyễn Phúc Học K7 Đà nẵng - Phạm Nhất Trung K5 Qui Nhơn - Mai Đình Trung K5 Nha Trang
Nhân dịp...Đại hội - Hội nghị Nội khoa Toàn quốc lần thứ 6 tổ chức tại Tp Qui Nhơn vào các ngày 19-20-21/4/2009;...

Bạn già gặp nhau...
"Có già già tóc già râu
Còn riêng cái ấy còn lâu mới già!"


Thấy anh em Quy Nhơn mà vui...

(Bs HOC, KienQuoc, 20-21/4/2009)

Xem:

1. BT 'đại hội' ở TP Qui Nhơn - Bs HOC, 20/4/2009 – Blog “BẠN TRỖI K5”.
2. Hội ngộ ở Qui nhơn - Bs HOC, 20/4/2009 – Blog “ÚT TRỖI”.
3. Báo cáo H199 tại 6th VN NIM Congress - Bs HOC, 20/4/2009 – Blog “BsHoc”.
4. Một thoáng Qui Nhơn - Bs HOC, 21/4/2009 – Blog “BẠN TRỖI K5”.