Ảnh hồi An Mỹ, Đại Từ.Bên Blog "Bạn Trường Trỗi" có đăng 3 tấm ảnh hồi An Mỹ, Đại Từ của anh Đại Cương, trong đó có mặt mấy bạn K6. Xin được lấy về để các bác có dịp hồi tưởng .Chổ chụp ảnh và bắn súng hơi là ở bờ Suối cách gốc đa chừng 500m vào dịp các cụ lên thăm, ...Hai lớp dưới là Ngô Huấn và Hà Tuấn, còn cái chị cười tít mắt là chị cũa Hà Tuấn...
Chổ chụp ảnh và bắn súng hơi là ở bờ Suối cách gốc đa chừng 500m vào dịp các cụ lên thăm,tất nhiên là không có ông già minh.Hai lớp dưới là Ngô Huấn và Hà Tuấn,còn cái chị cười tít mắt là một câu chuyện dài dài cũa 7năm sau đó,cũng là chị cũa Hà Tuấn..."
(Minh Thu Le  10:49:00 ICT Chủ nhật, ngày 12 tháng tư năm 2009 )