40 năm Trường HSMN Quế Lâm, TQ
NGUYỄN PHÚC HỌC, 16/6/2007 tại Blog "BANGOC199"

Xem: Dự lễ kỷ niệm 40 năm Trường học sinh miền Nam Quế Lâm, Trung Quốc