Ảnh BLOG


C11 gặp cô Thục, chú Bút (chồng cô Thục), cô Nhâm và chị Quyên hồi cuối năm 19-11-2005. Hàng thứ nhất: 1 mình Tường Vân
Hàng thứ hai:HM Phượng K6, HH Hà K8,chị Mẫn K5, chị Châu Nguyên K4, LT Bình K8, chị Thái K2.
Hàng thứ 3: 3 Chị K3: Võ Hòa Bình, HM Châu, NT Nhu, Cô Nhâm, HT Xuyên K5, chị Quyên, cô Thục, chú Bút, không biết .
Hàng thứ tư: chị Lương Hòa K2, chị Lương K3, NThanh Bình K6,N Thị Bình K6, chị Đồng Thu (mới mất) K3, HBình K7, Thu Hà K7, Việt Liên K8, Mai Bình K8, chị VTMai K4, chị Thanh Tâm K4, chị Thanh Hà K3.

Ảnh và thuyết minh của Nguyễn Hòa Bình "Mèo con" K7 C11, đã đăng tại ÚT TRỖI uttroi.blogspot.com/2007/12/c11-v-c-thc-c-nhm.html