69 - Hiệu ca Trường thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi - Hồng Tuyến, SRTKL2: 276

 
Hiệu ca trường Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi