Hoàng Anh k6


Một vài hình ảnh về Hoang Anh k6, nguyên bác sỹ Viện 115.


Hàng đúng, từ trái: Hoàng Anh, Tùng Giang, Tân lang
và các bạn lớp 10 năm 1970-71

Hàng sau, thứ 2 từ trái: Hoàng Anh.
Từ phải: Chi cố, Tùng Giang, Tân langHoàng Anh năm 1972