Phi công phản lực

Vài hình ảnh Nguyễn Văn Nam - Nam cùi - thằng phi công phản lực duy nhất của K6 và 1 trong số rất ít của trường Trỗi.