30/4 ... thắp nén nhang cho Mạnh Minh và các Liệt sĩ

30/4 ... thắp nén nhang cho Mạnh Minh và các Liệt sĩ30.4 nhờ các anh chị quản trang thắp nén nhang cho Mạnh Minh và các Liệt sĩ , tưởng nhớ Bạn của K6 chúng tôi và Các Anh.


Nguồn: Dung Nguyen - 30/4/2020