"... Học thì không bao giờ hết, đánh Mỹ chỉ có dịp này"

Một thời ...

Báo Hà Nội Mới Tháng 9 năm 1971


FB Trung Le