Vui

TẶNG "QUÂN TA":


Cái gì cũng biết mà đạo làm người không biết thì chưa gọi là người biết được.

Muốn cho người ta yêu mình, trước hết phải yêu người đã.
Muốn cho người ta theo mình, trước hết phải theo người đã
Sách Quốc ngữ

Một sự nghĩ không cẩn thận có khi để lo cho bốn bể.
Một ngày làm không chu đáo có khi gây di họa đến trăm năm.
Sách Cách ngôn