KQ NDVN - hameok6

2 phi công Trỗi năm 1976: Quốc k8 và Nam k6.

2 phi công Trỗi năm 1976: Quốc k8 và Nam k6.