Hình lịch sử: Đại hội 2 - hameok6Hội trường, phía trước: Bác và 7 ôngHội trường, phía trước: Bác và 7 ông

phía sau: đầy đủ các tiền bối

phía sau: đầy đủ các tiền bối Ngoài hội trường: các cô, các chú múa hát tập thểNgoài hội trường: ...
Ngoài hội trường: các cô, các chú múa hát tập thể.

...các cô, các chú múa hát tập thể.


còn Bác một mình đi  ... còn Bác một mình đi ...

... kiếm chỗ hút thuốc.

... kiếm chỗ hút thuốc.

Đăng lại ảnh sưu tầm của hameok6 (đã đăng tại Blog K8: Chủ nhật, ngày 27 tháng mười một năm 2011.