Thăm "Bà Nhà" - bantroik5sg
Nói cho vui thôi - xin đăng vài ảnh kỷ niệm chuyến xuyên nửa Việt của Cha con nhà Quốc Thắng (híp K6) thăm Bà Nhà 8.2009.


Bà Nà - Sơn Trà 8.2009

28 August, 2009 06:43
Đăng lại bài của Bs HOC (đã đăng tại Blog "Bạn Trỗi K5, K8”: Thứ sáu, 28 tháng 8, 2009)