Nhóm Bạn Trỗi K8 thăm Trung Hà - Hưng Hóa

Start:     Jun 28, '09
Location:     Trung Hà - Hưng Hóa
Thấy cái Kẻng Báo Thức, Báo Cơm, Báo Sinh hoạt ... là phải chụp ngay, ghi nhớ lại. Đ/c Phó chính ủy Viễn đi cùng đòan thăm quan, giới thiệu.
Hôm qua CN 1 nhóm bạn K8 tổ chức về thăm trường cũ Hưng Hóa, Trung Hà, theo sáng kiến và nguyện vọng của Trương Chí Hòa (trước ở B5, B6, C nữ 11).
...

(Bùi Thắng 29/6/2009)


Xem: