K7: Anh em gặp gỡ và "bù khú" với nhau (HN)

Start:     Jul 20, '08 12:00p
Location:     HN

... có một vài bạn từ Sài Gòn ra
...có 1 vài "khuôn mặt" mới được AE HN phát hiện...
...Tất cả những buổi sinh hoạt và gặp gỡ của AE đều đầy ắp tiếng cười và tình thân ái. Chúc cho tình bạn của chúng ta đời đời....như thế !
dachoak7


Xem:
1. Về Hà Nội - dachoak7 tại "Blog Út Trỗi".
2. Ra Đồ sơn - dachoak7 tại "Blog Út Trỗi".