Gặp Triều ngỗng ở Saigon

Triều ngỗng về VN, hôm qua ghé Saigon gặp AE k6.
Nhiều bạn gặp lại Triều sau mấy chục năm. Nhiều chuyện được nhắc lại. Từ chuyện Triều ngỗng và Quốc Bình hồi ở Quế lâm tới Nhóm 4 tên ở Kiew: Triều ngỗng, Thiệp bệu, Tân lang, Lương mần. Mọi người nhắc nhiều tới các bạn ở xa nhà, nhất là Tô Thắng và Hồng Quang. Mong được gặp các bạn sớm.Hình nhờ em gái nhà hàng chụp hơi bị mờ.
Thiếu Sơn lé tới trễ.