Ảnh quý về LS Nguyễn Tiến Quân

Quang Việt gửi cho mấy tấm ảnh quý về LS Nguyễn Tiến Quân k6


Anh em trước khi đi QL (1966)


DHQS (1971?) Thắng híp, Hòa tàu, Tiến rặn, Chỉnh thọt

3 "tướng cướp" Tiến rặn, Chỉnh thọt, Thắng híp8/1975


3/9/1975


Quán Gió


Gia đình thăm bạn nơi đã ngã xuống


Thiếu úy Nguyễn Tiến Quân
Mộ bạn bây giờ