Xem ảnh: "Gặp mặt k6 HN ngày 17.12.2011" - http://nvtk6.multiply.com/photos/album/240/240 - và ảnh cũ K6 "1972 Hậu phương" - http://nvtk6.multiply.com/photos/album/241/241