Đường hoa Nguyễn Huệ 2010 - hameok6ĐƯỜNG HOA NGUYỄN HUỆ 2010Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay có nhiều cái mới và lạ:

Mới: Ngay đầu đường đã có 2 con cọp to chành bành đứng đợi
Và trên suốt dọc đường, đủ các thứ cọp lớn nhỏ, xấu đẹp nằm, đứng lổ nhổn.
Lạ: Không hiểu ở đây thể hiện nền nông nghiệp lúa nước hay hình ảnh triều cường của TP ?
Mới: Ngay đầu đường đã có 2 con cọp to chành bành đứng đợi

Và trên suốt dọc đường, đủ các thứ cọp lớn nhỏ, xấu đẹp nằm, đứng lổ nhổn.

Lạ: Không hiểu ở đây thể hiện nền nông nghiệp lúa nước hay hình ảnh triều cường của TP ?