K6HN gặp mặt nhân dịp 22/12 - Lê Minh Chính

Cuộc gặp mặt 22/12 của Trỗi khóa 6 được tổ chức tại Ngân hàng Phát triển VN do Quang Dũng đang làm thủ trưởng tại đó mời kết hợp với lễ cho hội cựu chiến binh của Ngân hàng... Đợt này có Đỗ Hòa Bình ở Mỹ về và Phượng ở Áo về nữa...