Khóa 3 phía bắc họp măt kỷ niệm 10/10

Start:     Oct 9, '11
Location:     Hà Nội

Khóa 3 phía bắc họp măt kỷ niệm 10/10 ngày giải phóng thủ đô do nhóm các bạn gọi là nhóm ngũ hồ... chủ trì...

(Cương)
Xem:
  1. Nhân dịp 10/10 - Bạn Trỗi khóa III, 09/10/2011, Blog K3.
  2. Thông tin - Bạn Trỗi khóa III, 09/10/2011, Blog K3.
k3