Gặp mặt k6 ngày 30.10.2011


khóa 6 TP.HCM đã họp mặt tại Đất Tiên Sa.

Xem bài: Gặp mặt k6 Tp.HCM ngày 30/10/2011 - hameok6, 31/10/2011, Blog K6