Đọc "Lính Bay"Meo Ha >> Bạn Trỗi K6, 14/7/2018 lúc 09:49
Đọc "Lính Bay" T2 của Phạm Phú Thái, có mấy trang nói đến bạn mình thế này:

Giữa chị Châu và bạn Phượng là Ánh (con cụ Trần Bạch Đằng)