Quần vợt, K8 thách đấu phần còn lại của bạn Trỗi - HữuThành.NguyễnQuần vợt, K8 thách đấu phần còn lại của bạn Trỗi


HữuThành.Nguyễn

Hôm nay ghé "ăn quẩn cối xay" bãi than Sùng Hải. Gớm, được "hội quần với k8 Sông Hồng" nhờ đưa lời thách đố: K8 thách đấu quần vợt với phần còn lại của bạn Trỗi.

Kể ra hội k8 này cũng khéo chọn đối tượng thách đấu. Cậy là phận "Út" nhưng sức thì không "ít" bọn chúng lên giọng thách đấu.
K1 cho đến k5 thì có lẽ hết hơi là cái chắc, khỏi phải bàn. Mà cũng có anh tài quần vợt nào đâu.
K6, nghe chúng nói chuyện với nhau, cỡ Minh Chính, Biên rồ chưa phải là đối thủ.
K7, có KV trình độ hồi xưa may có thể xét chứ bây giờ thì đã "hưu" rồi.
Nhưng những tính toán trên mới là "nguyên nhân sâu xa".

"Duyên cớ trực tiếp" mang lại tự tin cho lời thách đấu này chính là buổi tập dượt sáng nay. Tay vợt Sùng Hải được đánh giá "tiến bộ vượt bậc" hôm nay đã tung các chiêu ma quái hạ gọn Châu tiu và Vinh giáo-sư 6-3 và 6-0. Chí dốt và Dũng bò hoảng không dám thi đấu.
Nội bộ, Sùng Hải cho phép Châu tiu và Vinh giáo-sư tập dượt trong một năm rồi sẽ đấu lại. Trong thời gian ấy lấy "phần còn lại của Trỗi" làm quân xanh tập dượt. Mà chủ yếu là hội k6 thôi.

Ấy là lời nhắn của "quần vợt k8 Sông Hồng" và lời bình chút chút của "bổn BBT".


Hit Counter