Xem lại bài "Chú Tân chiếu phim" - Kiến Quốc http://nvtk6.multiply.com/journal/item/733/733