Hình cũ (hè 1976 ở Tiệp)
đứng : Quang Bình. ngồi, từ trái : Đỗ Bình, K9 (nay là vợ Đ.Bình), Tô Thắng, Tô Tâm.