Giao lưu Trỗi K6 HN-SG_ Nguyễn Quốc Thông _Ảnh do Hứa Bá Vũ chụp kỷ niệm giao lưu anh em K6 NVT Hà Nội - Tp. HCM (T7 08/09/2012) nhân cơ hội ngẫu nhiên có 4 lính Trỗi vào công tác theo 3 cơ quan khác nhau: Vũ Quốc Hoàn của Bộ KH-CN; Nguyễn Văn Hòa, Hồ Chí Dũng của Công ty Môi trường Hà Nội và Nguyễn Quốc Thông của Viện Hàn lâm KHCNVN. Nguyễn Trọng Tình đã nghỉ hưu, vào thăm con làm việc ở Tp. HCM.
Ngày hôm sau lại gặp nhau lần nữa, nhưng ăn trong phoidfn nên ảnh chụp tối.