Cảm phiền - Tường Vân K6Cảm phiền

Gửi các anh, chị đoàn đi Tây Bắc

Chuyến đi Tây Bắc thật là hay
Cảnh sắc thiên nhiên thật tuyệt vời
Chẳng may máu không lên kịp não
Để nỗi phiền lụy đến mọi người.
Vừa cảm, vừa thương, vừa thầm trách,
Ai bảo chẳng lượng sức của mình.
Dám xin các anh, chị ơn mưa móc,
Đại xá cho qua lỗi mọn này.

Tường Vân K6


 
Đăng lại thơ của Tường Vân K6 (đã đăng tại Blog "ÚT TRỖI”: Thứ hai, ngày 01 tháng sáu năm 2009)

 
Đường đèo Pha đin